POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
§1 Tożsamość administratora danych
 • Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z serwisu prowadzonego pod nazwą https://envimpact.pl jest MDConsulting Marta Dendys, ul. Na mostach 16a, 34-335 Korbielów, NIP: 553-239-84-83, adres e-mail: kontakt@envimpact.pl.
 • Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§2 Stosowane definicje
  • W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
    • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.martadendys.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (Strona startowa oraz zakładki: O mnie, Współpraca, Oferta, Blog, Kontakt), kontaktować się z administratorem danych (Formularz kontaktowy), zamówić informacje handlowe i marketingowe (Newsletter).
    • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: MDConsulting Marta Dendys, ul. Na mostach 16a, 34-335 Korbielów. 
    • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
    • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
§3 Cele przetwarzania danych
   • Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez Formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
   • wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na Newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
   • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
   • Podanie danych jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytania, wysyłania informacji handlowych i marketingowych, a także dochodzenia roszczeń. 
   • Podanie danych jest dobrowolne. 
   • Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.
§4 Sposoby pozyskiwania danych
    • Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
    • wypełnienie Formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
    • wypełnienie formularza zapisu na Newsletter,
    • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
    • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
§5 Zakres przetwarzanych danych
     • Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
     • złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
     • dokonania zapisu na Newsletter: imię, adres e-mail,
     • przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.
§6 Okres przetwarzania danych
 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
§7 Odbiorcy danych
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:  
  • hostingu strony www, 
  • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji Newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  • prowadzenia obsługi księgowej,
  • prowadzenia obsługi biurowej. 
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe.
 • Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
§8 Prawa osób, których dane dotyczą
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
   • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
   • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
   • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
   • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.
§9 Postanowienia końcowe
 • Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 • W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
POLITYKA COOKIES SERWISU ONLINE
§1 Stosowane definicje
 • Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisku poprzez formularz kontaktowy,
 • Serwis – serwis dostępny pod adresem https://envimpact.pl, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu (Strona startowa oraz zakładki: O mnie, Współpraca, Oferta, Blog, Kontakt), zapisać się na Newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest MDConsulting Marta Dendys, ul. Na mostach 16a, 34-335 Korbielów.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
§2 Postanowienia ogólne
 • Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. 
 • Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji przyspieszających i ułatwiających korzystanie ze stron, a także umożliwiających zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
§3 Cele cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 
 • W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
   • Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
   • Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
   • Hotjar, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach.
 • Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
§4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies
 • Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 • Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 • Niektóre pliki cookies, tzw. cookies funkcjonalne, mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu. 
 • Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
 • Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 
 • Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).
§5 Postanowienia końcowe
 • Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
 • W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.